خیر. به هیچ عنوان از آدرس ایمیل، شماره تماس، نام و نام خانوادگی فرد دیگر استفاده نکنید. هنگام واریز و برداشت پول صحت نام شما چک خواهد شد